Ikäihmisten palveluverkoston moninaisuuden esille tuominen – case Koti TV

KumppanuusAkatemia – hankkeessa tehtiin yhteistyössä ikäihmisten monitoimijaverkoston kanssa ohjelma ikäihmisille suunnatulle Koti TV -kanavalle. Tavoitteena oli tunnistaa muutoskohdat ikäihmisten palvelutarpeessa ja tuottaa näihin kohdennettua ohjelmasisältöä palvelukokonaisuutta esitellen ja samalla lisätä palveluntuottajien ja heidän asiakkaittensa ymmärrystä palveluiden kokonaisuudesta ja monipuolisuudesta.

Tukea kotiin – muistisairaan ja omaishoitajan tarina” ohjelmaa esitettiin kanavalla arkipäiväisin 26.4–24.5.2021 välisenä aikana joka arkipäivä.

Itse ohjelmasisällön lisäksi syntyi konsepti, miten tuotetaan soveltuvaa sisältöä tv-kanavalle ikäihmisten palveluiden eri sektoreiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Konseptissa ohjelma rakentuu prosessimaisesti monitoimijaverkoston yhteistyönä perustuen aidon ikäihmisen tarinaan. Tähän tarinaan sijoitetaan siihen sopivat tuet ja palvelut.

Yhteenvetona

  • Ohjelmasisällön tuottaminen yhteistyössä eri vanhuspalveluiden toimijoiden (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) kanssa hyvä tapa toimia
  • Prosessimainen työskentely koettiin hyvänä työtapana
  • Tietosisällön tuottaminen aidon ikäihmisen tarinan lomaan hyvä tapa kertoa viestiä.
  • Sisältö on tuotettu niin, että se ei vanhene, mikä mahdollistaa jatkohyödyntämisen
  • Hyödynnettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen (tukeakotiin.fi)
  • Esitetään jatkossa myös muualla kuin Satakunnan alueella
  • Asiantuntijat katsovat ohjelmaa eri tavalla kuin ikäihmiset, olennaista että ydinviestit välittyvät
  • Ohjelmasisältöä voi hyödyntää monipuolisesti myös jatkossa esimerkiksi alan opiskelijoiden materiaaleissa ja ammattilaisten työvälineenä esimerkiksi ryhmissä tai omaishoitajien valmennuksessa