Ideoita palveluiden kehittämiseksi koti- ja omaishoidossa

KumppanuusAkatemia-hanke kokosi hankkeen osallistujia työpajoihin ja tapaamisiin tunnistamaan koti- ja omaishoidon asiakkaiden tarpeita ja kehittämään ideoita uusiksi palveluiksi tai monitoimijaverkoston toiminnan kehittämiseksi. Tunnistetut tarpeet ja kehitetyt ideat on koottu tälle sivulle, ja niitä voi vapaasti ottaa käyttöön tai kehittää edelleen.

Liikuntalaatat

Liikuntalaatat on kehitetty motoriikan ja liikkuvuuden kehittämiseen. Laattoihin kuuluu erilaisia pelejä ja harjoituksia, joita tehdään koskettamalla jalalla laattoja. Latoissa on led-valot ja kosketusanturit, ja laatoista voidaan koota eri mallisia peli- ja harjoitusalustoja.

MOTO Tiles -liikuntalaattojen yhteiskäyttöä pohdittiin KumppanuusAkatemiassa Porin perusturvan kuntoutus- ja vanhuspalveluiden sekä vapaa-aikaviraston kanssa. Vuonna 2018 vastaavia laattoja on kokeiltu Viikkarin Valkamassa Sataedun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun Kotikunto – Kuntoutusmallien kehittäminen ja innovointi liikuntalaattojen avulla -hankkeessa.

Haaste: pienelle toimijalle liikuntalaatat ovat kallis investointi, joten laattojen yhteishankintaan ja jakamiseen tarvittaisiin toimintamalli.

VR-lasit

VR-laseja voidaan käyttää elämysten ja kokemusten tuottamiseen ja näin virikkeellisemmän elämän tarjoamiseen ikäihmisille. KumppanuusAkatemia-hankkeessa ideoitiin VR-lasien hyödyntämistä esimerkiksi hoiva- ja asumispalvelujen esittelyyn tai nojatuolimatkailuun. VR-lasien avulla pääsee palaamaan historiaan tai vaikkapa lapsuuden maisemiin suoraan kotisohvalta.

Ikäihmiset ovat päässeet testaamaan VR-laseja mm. Turussa ja Jokioisissa. Satakunnassa VR-laseja on pilotoitu Satakunta DigiHealth -hankkeessa.

Lukujärjestys ja toimijan tiedot asiakkaan kotona

Esille nousi tarve koota yhteen paikkaan tiedot toimijoista, joita kotihoidon asiakkaan luona käy, sekä käyntien aikataulu. Tietojen tallennuspaikka voisi olla sähköinen tai perinteinen kansio tai mappi, jossa jokaisella toimijalla olisi oma perustietosivu. Tärkeintä olisi, että asiakkaan kotoa löytyisi tieto asiakkaan luona käyvistä toimijoista, heidän asiakkaalle tuottamistaan palveluista sekä käyntien ajankohdista. Lukujärjestyksen ja toimijoiden tiedot voitaisiin linkittää myös hoitosuunnitelmaan.

Lukujärjestyksen toteuttamista varten tarvitaan paitsi asiakkaan lupa myös säännösten tarkistus!

Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden esittely kunnille

Yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamat koti- ja omaishoidon palvelut eivät välttämättä ole tuttuja kuntapuolen toimijoille. Tiedon levittämisen keinoiksi ideoitiin mm. messuja, webinaareja, YouTube-videoita tai toimijoiden kartoitusta kyselyn avulla. Myös tukeakotiin.fi-sivustoa ja sen Teams-keskustelualustan hyödyntämistä tiedonvälityksen kanavana pohdittiin.

Alueellinen tuurausrinki ja hälytysrinki

KumppanuusAkatemia-hankkeen osallistujat nostivat esiin tarpeen aluellisille tuuraus- ja hälytysringeille. Pienet toimijat kaipaisivat toistensa tukea yllättävien tilanteiden varalle; jos sairastuu äkillisesti, kuka hoitaa käynnin asiakkaan luona? Hälytysringissä on sama idea: jollei itse ehdi, ringistä löytyisi palveluntarjoaja vastaamaan asiakkaan kiireelliseen tarpeeseen. Yksinkertaisimmillaan tuurausrinki ja hälytysrinki voisivat olla vaikka whatsapp-ryhmä, mutta hienostuneempiakin ratkaisuja löytyy.

Haaste: Mikä taho ottaisi hoitaakseen ringin kokoamisen ja erilaisten teknisten ratkaisujen kartoittamisen?

Yhteiset (virtuaaliset) lounas-, kahvi tai keskusteluhetket kotihoidon asiakkaille

Sosiaalisten kontaktien väheneminen alentaa usean ikäihmisen elämänlaatua. Voitaisiinko koti- ja omaishoidon asiakkaille järjestää yhteisiä louna-, kahvi- tai keskusteluhetkiä, joko kasvokkain tai etäyhteydellä?

Satakati-hankkeessa videopuheluita tablettien välityksellä ollaan kokeiltu jo Eurassa, ja toimintaa tullaan laajentamaan muuallekin Satakuntaan. Tulossa on myös ideakilpailu innovatiivisista ikäihmisen arkea piristävistä tai
parantavista tavoista käyttää virtuaalisia ryhmätapaamisia.

Mielenterveyspalveluita kotiin

Hankkeen osallistujat olivat tunnistaneet, että mielenterveyden tukea tarvitsevat ikäihmiset jäävät usein ilman kaipaamaansa palvelua, mistä syntyi ajatus viedä mielenterveyspalveluita ikäihmisten kotiin. Korona-pandemian ja liikkumisrajoitusten voidaan vielä olettaa lisänneen tarvetta. Kotihoidon palvelujen tuottajat ovat avainasemassa havaitsemaan mielenterveyspalvelujen tarpeita ja tekemässä ennaltaehkäisevää työtä, mutta tähän tarvittaan myös osaamista ja koulutusta.

Sähköinen keskustelualusta toimijoille

Hankkeen osallistujat nostivat esiin tarpeen sähköiselle keskustelualustalle, jossa eri koti- ja omaishoidon toimijat pääsisivät kohtamaan toisiaan. Hanke vastasi tähän toteuttamalla Teams-pohjaisen alustan keskusteluun, tiedon jakamiseen ja verkostoitumiseen. Ohjeet liittymiseen löytyy täältä.

Tukea ideointiin ja ideoiden jatkokehittämiseen

Ideointiin ja palvelumuotoiluun on tarjolla monia erilaisia työkaluja, joista KumppanuusAkatemia-hankkeen kevään 2021 luentosarjan 2. luennolla. Luennon materiaali löytyy Muralista.

Ideointiin, ideoiden arviointiin ja kehittämiseen löytyy työkaluja mm. Innokylän sivuilta tai Hyper Islandin toolboxista.

Palvelumuotoilun työkaluja on tarjolla servicedesigntools-sivuilla ja syvemmin aiheeseen pääsee perehtymään esimerkiksi Milla Mäkisen erityisesti järjestö- ja yhdistystoimijoille laatimasta palvelumuotoilun oppaasta, Palvelumuotoilu Palon blogista tai Johdatus palvelumuotoiluun -verkkokurssilla.